Konneksie-Byeenkomste

vanaf 6 Februarie om 18:00

Dis vir ons leraars en Kerkraad belangrik om persoonlike kontak met ons lidmate in ons gemeente (in hul wyk / blok) te hê . Om dit prakties moontlik te maak, word konneksiebyeenkomste vir al ons lidmate gereël.

Belangrike aangeleenthede van die gemeente word bespreek en dis ook ’n wonderlike saamkuier geleentheid om ander lidmate te ontmoet.

Die kerkkantoor sal u per sms en of e-pos uitnooi na jou wyk / blok se byeenkoms.

Hierby aangeheg is die onderskeie konneksiebyeenkomste se datums asook ‘n dorpskaart wat die blok en wyk indelings aandui. Indien jy nie die betrokke byeenkoms kan bywoon nie, is jy welkom om by enige ander byeenkoms in te skakel. Bevestig net by die kerkkantoor voor of op die datum soos aangedui.

Belangrike Kontakbesonderhede

Kerkkantoor
18 HF Verwoerd Straat
Tel: 015 491 3537
Kantoor ure:
08:00-16:00

Ds. Jacques Erasmus
072 653 9845
ds.jacques.erasmus@gmail.com

Jaco Koekemoer
Faktotum
082 688 5971

Hulp en Hoop Gemeenskapskerk
snapscan